Türkiye'nin lider havalandırma sistemleri uzmanı olan ELİT HAVALANDIRMA 20 yıllık tecrübesiyle güven veriyor.

Merkez Ofis

Cevizli Mh Zuhal Cd. Yıldızlar Sk No 5 -15 Kayim Rezidans Kat.8 Daire.51 Maltepe/İstanbul

Telefon Numaralarımız

0216 457 59 81 - 0216 457 59 82 0212 652 21 64 - 0212 654 33 02

Faks /Mail

0216 399 81 10 info@elithavalandirma.com.tr

Niğde Sığınak Havalandırma Sistemleri

Sığınak Havalandırma sistemlerinin önemi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir. Bu büyük tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak yapımına da önem verilmelidir. Aksi takdirde can ve mal kaybının fazla olacağı tabiidir. Ancak sığınaklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından evvel şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. 

-Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi.
-Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması.
-Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması.

Sığınaklar, nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir.

Sığınak şartlarını sağlayabilmek için bazı özelliklere haiz olmalıdır:
-Patlamaya karşı dayanıklılık,
-Gaz sızdırmazlılığı,
–Su sızdırmazlığı,
-Elektromanyetik radyasyona karşı dayanım ve şok yalıtımını sağlamalıdır.
-Dış atmosfer yaşanamaz durumda olduğundan sığınak içinde yapay bir atmosfer oluşturularak insanların minimum destekle kurtulmalarını sağlamak gerekir.

Sığınaklar konusunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 180 sayılı KHK’nin 12/e maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanunun 36 ve 44 ncü maddeleri gereğince, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sığınak Yönetmeliği” bulunmaktadır.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından yapı ruhsatını ve yapı kullanma izin belgesini düzenleyen idareler yetkili ve sorumludur. Valiliklerin ve Büyükşehir belediyelerinin gerektiğinde denetim yetkisi saklıdır.

Yönetmeliğin uygulanmasında plan, proje, yapı ruhsatı, yapım, yapı kullanma izni ve kat mülkiyeti gibi imarla ilgili tereddüde düşülen hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, diğer hususlarda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yazılı görüşü alınır.

Sığınak Havalandırma ve Sığınak Gereklilikleri

Sığınak Çeşitleri

Sığınaklar; Kullanacaklara ve Kullanım Amacına Göre Sığınaklar olmak üzere iki grupta toplanırlar:

Kullanacaklara Göre Sığınaklar
• Özel sığınaklar: Evlerde, kamu ve özel işyerleri ile fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Buralarda oturan ve hizmet edenlerin korunması amacıyla kullanılır.
• Genel sığınaklar: Halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o anda dışarıda bulunanların korunması için (Çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi) trafiğin yoğun bulunduğu mahallerde, hükümet, belediye ve özel idare tarafından müştereken yapılırlar.
• Kullanım Amacına Göre Sığınaklar
• Basınç sığınakları: Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, klasik ve modern silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.
• Serpinti sığınakları: Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve klasik ve modern silahların parça tesirlerine karşı da korunma sağlarlar.

Sığınaklarda Havalandırma

1-Sığınağın çeşidi ne olursa olsun, sığınaktan yararlanan insanların, bulundukları koruma ortamında bulunma süreleri boyunca, sağlıklı ve konforlu olarak yaşamalarının sağlanması gerekmektedir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için or tam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması planlanmalıdır.

2-Dışarıdaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar ile kirli olduğu durumlarda emilen hava, bu kirleticileri tutacak uygun filtrelerden geçirilerek ortama verilmelidir.

2.1-Yüksek yangın tehlikesinin olduğu yerlerde dış hava mutlaka basınç, sıcaklık ve neme karşı tampon görevi gören kum filtreden geçirilmeli ve daha sonra aktif karbon filtreden geçirilerek ortama verilmelidir.

2.1.1-Kum filtresi üzerinden geçen dış havanın bağıl nemi içeriye oranla daha yüksek olduğundan, ha vuz içinde yoğuşma meydana gelir ve yoğuşan su kum havuzunun dip kısmında mutlaka bir dre naj tertibatı ile
dışarı atılmalıdır. Bunun için DN 25 çapında bir PVC boru ile suyun dışarı atılması sağlanmalıdır.

2.1.2-Kum yüksekliği 2 m olduğunda kum filtrenin basınç kaybı 200 Pa alınarak tasarım yapılmalıdır.

2.1.3-Sığınakta kum filtresi kullanımı tercih edildiğinde, kullanılacak kum emiş ızgarasını 5 cm örtecek şekilde 2-5 mm tane iriliğinde olmalı ve bunun üzerine 0.4-0.8 mm tane büyüklüğünde kuvartz tanecikleri olmalıdır.

2.2-Yangın tehlikesinin az olduğu bölgelerde kum filtresi yapılmayıp, koruma anında bir EU 3 toz filtresi ve nükleer tip filtre kullanılabilir. Normal halde ise, sadece EU 3 toz filtresi ve aktif karbon filtre üzerinden geçirilen
hava içeri verilmelidir.

2.3-Nükleer serpinti ile birlikte kimyasal ve biyolojik kirlenme durumlarında ise, her bir kirliliğe karşı ayrı ayrı uygun seçilmiş filtreler kullanılabileceği gibi, bu üç kirliliği karşılayabilecek kompakt filtre ler de kullanılabilir.

2.4-Sığınak Kapasitesi-Koruma Havalandırması (1 saatte kişi başına düşen hava miktarı m3 /saat)

0-50 kişiye kadar 1.8 m3/saat. Kum filtre, G4 toz filtre, aktif karbon filtreG4 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre

51-150 kişiye kadar. 3 m3/saat. Kum filtre, G4 toz filtre, aktif karbon filtreG4 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre 150 kişiden fazla 4.5 m3/saat. Kum filtre, G4 toz filtre, aktif karbon filtre G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre

2.5-Kanal tasarımı, menfez sayısı ve yerleşimi mekanik tesisat proje müellifi tarafından düzenlenir. Bu düzenleme TS 3419 “Havalandırma ve İklimlendirme Tesisleri-Projelendirme Kuralları” ve TS 3420 “Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları” standartları göz önüne alınarak yapılır.

2.6-Sığınak havalandırma fanının enerji ihtiyacı fan elektrik motoruna uygun kapasitede bir jeneratör ile karşılanmalı, jeneratör için sığınak alanı dışında bir alan makine dairesi olarak tasarlanmalıdır. Jeneratör egzozu doğrudan dışarıya verilmelidir. Jeneratörün devre dışı kaldığı durumlarda ise, enerji
ihtiyacı fana bağlı insan gücü ile çalışan çevirmeli kol yardımı ile karşılanmalıdır.

2.7- Hijyen tedbirleri: Sığınak biriken çöplerin ve diğer atıkların kolayca uzaklaştırılmasını sağlayıcı özellikte tasarlanmalı, helâ taşı yerine klozet kullanılmalı ve mümkünse radyoaktif sızıntıya karşı ilave tedbirler de alınarak atık su gideri kanalizasyona bağlanmalıdır.

Sığınaklarda atık su giderinin doğrudan kanalizasyona bağlandığı durumlarda geri tepmeyi engellemek üzere geri tepme ventili uygulaması yapılmalıdır.

3–Sığınakların mekanik havalandırmasının kapasitesi sığınak büyüklüğüne göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda verilen sığınak büyüklüğüne göre normal ve koruma havalandırma kapasiteleri ve kullanılacak filtreler dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır.

1-Sığınaklarda Solunum için gerekli hava içinde asgari oksijen miktarının %19’dan az, CO2 miktarının %2’den çok olmaması, kuru termometre sıcaklığın 29 °C’yi aşmaması sağlanmalıdır. Sağlık koşullarının korunması, ortam havasındaki CO2 miktarının %4 ‘ü aşmaması için ise insanlarda kişi başına en az 500 lt/h solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Sığınaklarda Havalandırma İçin Temel Şartlar:

1-Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine sızmasını önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pa değerinde pozitif basınç yaratılmalıdır.

2-Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir.
3-Sığınaktaki bütün açılıp kapanan veya dış bağlantısı olan açıklıklar hava sızdırmaz şekilde yapılmalıdır.
4-Bu koşullarla birlikte, gerekli emniyetin sağlanabilmesi için sistem tasarımında aşağıdaki tedbirler de alınmalıdır.
4.1–Sığınaklar bir normal havalandırma bir de koruyucu havalandırma sistemlerini içermelidir.
4.2–Dışarıdaki hava solunabilir kalitede olduğu zaman normal havalandırma devrede olmalı ve dışarıdan alınan temiz hava EU 3 kalite toz filtre ile filtre edilip ortama verilmelidir.

Call Now ButtonLütfen Bizi Arayınız >>>